Kontakt telefoniczny: (61) 868 98 30

Oprogramowanie
dla firm produkcyjnych

Pełna organizacja i nadzór procesu produkcyjnego

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy
w ciągu 48h
zamknij

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna charakteryzuje się zaawansowanymi technologicznie wyrobami o złożonej strukturze. System Produkcja.NET nie nakłada ograniczeń, jeśli chodzi o stopień złożoności produktu. Możliwe jest tworzenie procesów technologicznych z wykorzystaniem różnorodnych półproduktów oraz o dowolnej liczbie operacji.

zamknij

Branża budowlana

System Produkcja.NET posiada rozwinięte narzędzie do ofertowania, tworzenia kosztorysów wykonania zlecenia oraz harmonogramowania. W związku ze specyfiką projektów budowlanych, których realizacja zazwyczaj rozłożona jest w czasie – możliwe jest tworzenie i uruchomienie wielu zleceń jednocześnie oraz bieżąca ich kontrola i modyfikacja. Symulacja przebiegu dla jednego zlecenia możliwa jest do wykonania w wielu wariantach, więc zmiany cen materiałów na przestrzeni czasu nie stanowią problemu w odniesieniu do tworzenia kosztorysów.

zamknij

Branża spożywcza

System Produkcja.NET ma zastosowanie również we wspomaganiu wytwarzania w branży spożywczej, z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych maszyn. System posiada dodatkową aplikację, służącą do rejestracji pracy na stanowisku, która umożliwia automatyczne zliczanie wykonanych elementów (z wykorzystaniem połączenia za pomocą portu). Możliwe jest również uwzględnienie technologii na przetwórstwo braków, powstających w procesie produkcji.

zamknij

Twoja branża

Nasz produkt został skonstruowany tak, aby mógł stanowić rozwiązanie dla każdej branży. Architektura systemu pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb firmy. System stworzono w najnowszej technologii i integruje się z urządzeniami produkcyjnymi oraz Twoim systemem ERP.

zamknij

Branża meblarska

Współczesne wyroby meblarskie charakteryzują się coraz bardziej skomplikowanymi kształtami. W systemie możliwe jest importowanie gotowej technologii wraz z parametrami pobranymi z plików graficznych, takich jak np. CAD. Dodatkowo, wszystkie czynności nie muszą być wykonywane „na miejscu” - system Produkcja.NET wyposażony jest w moduł, który pozwala na obsługę kooperacji. Poprzez kooperację rozumie się tutaj wydanie towarów do obróbki na zewnątrz, a następnie ich powrót do dalszej produkcji z możliwością generowania niezbędnych dokumentów.

Oprogramowanie dla każdej branży

Oprogramowanie dla branży spożywczej kliknij Branża spożywcza
Oprogramowanie dla branży motoryzacyjnej kliknij Branża motoryzacyjna
zastosowanie kliknij Twoja
branża
Oprogramowanie dla branży budowlanej kliknij Branża budowlana
Oprogramowanie dla branży meblarskiej kliknij Branża meblarska
 • Możliwość działania w zmiennych realiach współczesnego rynku – system dopasowuje się do potrzeb, podobnie jak nowoczesne przedsiębiorstwo
 • Skrócenie czasu potrzebnego na  podejmowanie decyzji związanych z produkcją – dzięki możliwości planowania realizacji zleceń w czasie
 • Możliwość monitorowania informacji związanych z procesem produkcji, stanem zapasów, planowanymi zleceniami
 • Polepszenie przepływu informacji pomiędzy oddziałami, które bezpośrednio związane są z różnymi obszarami wchodzącymi w skład procesu produkcyjnego
 • Zapewnienie dostępu do aktualnych danych w czasie rzeczywistym
 • Możliwość zasymulowania i uwzględnienia w zleceniu produkcyjnym kosztów przedsiębiorstwa, ponoszonych przy jego realizacji
 • Szansa na redukcję nadwyżki wakatów oraz zmniejszenie liczby nadgodzin – wzrost efektywności zatrudnienia
 • Możliwość redukcji poniesionych strat, dzięki ewidencji powstających braków oraz identyfikacji przyczyny wystąpienia niepożądanego zdarzenia
 • Wgląd we wskaźniki efektywności pracowników może posłużyć jako pomoc między innymi w wyliczaniu wynagrodzeń oraz premiowaniu pracowników za dobre wyniki
 • Wspomaganie wykorzystania w praktyce cyklu Deminga, który zakłada Planowanie – Wykonanie – Sprawdzenie – Poprawienie zamodelowanych procesów, w celu wybrania najlepszej drogi ich przebiegu
 • Utrzymywanie stabilnej sytuacji wewnątrz firmy w odniesieniu do warunków pracy
 • Optymalizacja zużycia zasobów w procesach, co przekłada się na wzrost produktywności przedsiębiorstwa
 • Możliwość prognozy ewentualnych kierunków rozwoju firmy oraz planowanie przyszłych inwestycji, dzięki bieżącej kontroli w przedsiębiorstwie
 • Ewidencjonowanie składników złożenia produktów, sposobu wykonania oraz materiałów potrzebnych do procesu produkcji
 • Ustalanie optymalnej drogi przebiegu procesu, dzięki możliwości harmonogramowania wykonania operacji
 • Możliwość przeprowadzenia symulacji przebiegu zlecenia produkcyjnego, wraz z obliczeniem składników kosztowych
 • Minimalizacja stanów zapasów materiałowych w magazynie
 • Ewidencjonowanie zdarzeń nieplanowanych, występujących w procesie produkcji, z uwzględnieniem przyczyny powstania takiego stanu rzeczy
 • Uwzględnianie w harmonogramie przedsiębiorstwa planowanych remontów i czasowego wyłączenia maszyn ze stanu używalności
 • Bilansowanie dostępności surowców, stanowisk oraz pracowników
 • Przeprowadzanie analiz na wielu etapach realizacji zleceń oraz biorąc pod uwagę różnego rodzaju czynniki
 • Skrócenie cykli produkcyjnych
 • Możliwość bieżącej kontroli produkcji pod kątem czasów, terminów, ilości, operatorów, wielkości braków w procesie
 • Wyposażenie w Moduł Warsztatowy, który umożliwia:
  • Automatyzację procesów (możliwość zliczania cykli produkcyjnych, dzięki połączeniu między systemem, a maszyną)
  • Wygodną obsługę, dzięki możliwości wykorzystania paneli dotykowych na stanowisku
  • Dokładną rejestrację czasu pracy pracownika oraz nieplanowanych przerw
 • Pełna integracja z systemem odpowiedzialnym za logistykę, księgowość oraz pozostałe obszary funkcjonujące w firmie produkcyjnej
 • Ewidencja czasu pracy pracowników oraz obłożenia każdego stanowiska
 • Możliwość monitorowania efektywności pracy, dane te mogą być wykorzystane przy ocenie okresowej pracowników, a także przy wyznaczaniu premii
 • Zmniejszenie kosztów robocizny oraz optymalizacja wykorzystania maszyn i urządzeń
 • Możliwość personalnego przydzielania zadań za pomocą systemu oraz aplikacji na urządzenia mobilne – dodatkowy sposób na wgląd w aktualną sytuację na poszczególnych stanowiskach
 • Możliwość bezpośredniego ofertowania w programie na podstawie zdefiniowanych wzorców, sterowanych poprzez pogrupowane w zestawy parametry – brak konieczności angażowania technologów do wyliczania kosztu własnego wyrobu
 • Szacowanie dostępnych rezerw oraz zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie logistyką produkcji za pomocą systemu oraz zintegrowanych z nim narzędzi, służących do obsługi dostaw i magazynu
 • Możliwość dokładnego planowania  harmonogramu produkcji, bieżąca kontrola jego wykonania
 • Ułatwione planowanie kosztów produkcji, dzięki wielu zdefiniowanym parametrom możliwym do wyboru przy tworzeniu kalkulacji realizacji zlecenia, czy ustalaniu kooperacji
 • Prognoza zapotrzebowania środków finansowych na surowce, materiały oraz robociznę - dzięki dostępnym harmonogramom zawierającym zlecenia zatwierdzone oraz planowane do wykonania
 • Możliwość ewidencji rzeczywistych koszów produkcji z podziałem na składowe uwzględniane w kalkulacji doliczeniowej
 • Zmniejszenie do niezbędnego minimum stanów zapasów dostępnych na magazynie surowców i wyrobów gotowych
 • Możliwość skrócenia cykli produkcyjnych – redukcja kosztów wykorzystania maszyn, urządzeń, robocizny
 • Symulacja kosztów wytworzenia z wykorzystaniem wariantów materiałów, maszyn oraz wybór najbardziej korzystnej ekonomicznie drogi
 • Możliwość wykorzystania systemu raportowania do analizy kluczowych wskaźników efektywności i w konsekwencji podjęcie działań mających na celu ich poprawę,
 • Wyliczanie wynagrodzeń, czy przyznawanie premii uznaniowych na podstawie wskaźników efektywności pracy
 • Obniżenie kosztów pracy, dzięki redukcji nadgodzin, a także nadmiernego zatrudnienia
 • Poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dzięki redukcji marnotrawstwa
 • Zwiększenie ogólnie pojętej produktywności firmy, poprzez poprawę:
  • efektywności pracy
  • umiejętności planowania
  • wskaźników jakościowych
  • terminowości realizacji zamówień

Masz pytania? Pomożemy Ci!

Uporządkowanie procesów produkcyjnych Uporządkowanie procesów produkcyjnych zachodzących w firmie
Zintegrowany system produkcji Brak konieczności wprowadzania dużej ilości danych – połączenie z bazą w Twoim ERP
Wsparcie produkcji jednostkowej Wsparcie produkcji seryjnej i jednostkowej
Integracja produktowa w logistyce Wspomaganie pracy działu logistyki, jakości oraz działu handlowego
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Produkcja + bliskie otoczenie – funkcje tylko przydatne i bezpośrednio związane z obszarem
Wyroby podobne w produkcji Segment „Wyroby podobne”
Ewidencja czasu pracy w firmie produkcyjnej Rejestracja pracy na stanowiskach za pomocą paneli dotykowych
Dedykowane funkcjonalnoci w systemie MRP Możliwość zmian na życzenie klienta
Integracja MRP z nowymi systemami ERP Perspektywy na dalszy rozwój
Profesjonalne oprogramowanie do produkcji Klient otrzymuje funkcjonalny produkt i profesjonalne wsparcie
Business intelligence w firmie produkcyjnej Zestawienia, analizy, plany
 
 
 • Radiotechnika Marketing
 • Ande Abrasive Articles
 • Mebel Logistic
 • Mobilus
 • GJH Koło
 • HiTec Film
 • Inter-Lers
 • Hydromar
 • PellasX
 • YSP&C Poland
 • Wiko

System MRP Produkcja.NET pozwala:

Tworzenie dokumentacji technologicznej
Tworzyć i ewidencjonować dokumentację technologiczną
oraz zlecenia produkcyjne
Kalkulacja kosztów wytworzenia
Kalkulować możliwe koszty wytworzenia produktu
Symulacja zużycia w procesie wytwarzania
Symulować zużycie surowców w procesie wytwarzania
kontrola produkcji w toku
Kontrolować przebieg procesu
na wszystkich jego etapach
Ewidencja wykonanych prac w produkcji
Ewidencjonować prace
wykonane
Harmonogramowanie produkcji
Sporządzać i przeglądać analizy oraz harmonogramy


Wszystkie powyższe funkcje mają na celu optymalizację procesu produkcyjnego, czyli redukcję kosztów, skrócenie czasu realizacji zlecenia oraz zmniejszenie nadmiernego zużycia materiałów, co pomaga wyeliminować marnotrawstwo

Skontaktuj się z nami, to nic nie kosztuje

System Produkcja.NET firmy Profisoft
jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym zarządzanie produkcją
w dowolnym systemie ERP
ERP dla produkcji - system zarządzania firmą produkcyjną
Dowiedz się więcej: (61) 868 98 30
Wysłano wiadomość!